Beke György

író, műfordító
* Uzon, Kovászna m. (R), 1927-08-03
Tagság: A.I.
[MIL, KMIK, ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KKHK, KMÍ]
A Ro­mán Író­szö­vet­ség Iro­dal­mi Dí­ja 1970, 1978; A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1991; Jó­si­ka Mi­klós-díj 1996; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1997; A Nagy La­jos-pá­lyá­zat dí­ja 1997; Pethő Ti­bor-díj 1997; Pe­tő­fi Sán­dor Saj­tó­sza­bad­ság-díj 1997; A Ma­gyar Író­szö­vet­ség és a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um iro­dal­mi pá­lyá­za­tá­nak ní­vó­dí­ja 1998; JA-díj 1999; Táncsics Mihály-díj 2001.