művelődéstörténeti esszé

Sziriat oszlopai

Kiadás éve: 
2017

B/5, 648 old., színes, fóliázott, keménytáblás kötésben, színes védőborítóval.

A 2002. évi kiadás 2. változatlan kiadása

Várkonyi Nándor könyve lenyűgöző, regényes látomás az emberiség írott történelme előtti korról. Víz és tűzözön, katasztrófák elől menekülő és kultúrát mentő emberiség képe bontakozik ki előttünk, az ismert ókori történelem előzményeinek nagyszabású vázlata. Várkonyi Nándor, a képzett klasszikafilológus hatalmas műveltséganyagot dolgozott föl és épített bele munkájába. A letűnt idők megértéséhez az emberiség mítoszkincsét fogta vallatóra. De nem elégedett meg ennyivel: a modern tudomány eredményeit is igyekezett fölhasználni a magyarázathoz. Látomásról és hipotézisről van szó, az alkotó írói képzelet munkájáról. Számos részletét éppúgy vitatja a tudomány, egy-egy részterületének kutatója, ámde a dolgok mai állása mellett egészében megcáfolni és elvetni sem lehet ezt a korántsem légből kapott föltevés-láncot. Elgondolkoztató, s ami fő, izgató olvasmány.

Lengyel kultúrkincsek

Szerző: 
Kiadás éve: 
2016

A/5, 184 o., kartonált visszahajtott füllel, ill. fekete-fehér grafikák

A lengyel-magyar barátság évezrede számtalan érdekességet, szórakoztató történetet, erkölcsi-szellemi példaképet és példázatot kínál. A kötet ebbe a kincsestárba kalauzolja el az olvasót. Néhány név a kötet szereplői közül: Árpád-házi Szent Kinga, Anjou Szent Hedvig, Balassi Bálint, II. Rákóczi Ferenc, Arany János, Illyés Gyula, Nagy László, Márai Sándor. A kötetet Jakatics –Szabó Veronika grafikái díszítik.

Sziriat oszlopai

Kiadás éve: 
2002

„A szerző ebben a művében az elsüllyedt kultúrák tárgyi emlékeit vette számba, azokat elemezte, vetette össze geológiai, asztronómiai eseményekkel, különböző korok vallási-kulturális viszonyaival, állított fel hüpothéziseket kialakulásokról, elterjedésükről.” (Várkonyi Péter)

Az eredeti kézirat teljes, szöveghű, cenzúrázatlan változata. Új kiadásban megvásárolható.

B/4, keménytáblás, védőborítóval

670 oldal

Varázstudomány II. - A rejtett ember

Kiadás éve: 
2000

"A mű két kötete külön-külön címmel (A rejtett világ és A rejtett ember) taglalja a többnyire a tudomány és a mágia határterületén elhelyezkedő kérdéseket: a teozófia és az antropozófia kérdéskörét, a természetmágia, szellemidézés és az asztrológia tanításait. Vizsgálja egyúttal az alkímia, a delej és igézés sokat vitatott kérdésfeltevéseit, gazdagon merítve a világirodalom legjava műveiből, a hinduk Bhagavad-gitájából, a kínai taoistákéiból, a Biblia tanításaiból, Buddha és Rámakrisna opuszaiból, a tibeti bölcsek gondolataiból, de a homéroszi eposzokból, és számtalan újkori gondolkodóéból is. Mintegy műve summájaként így fogalmaz: „Végtelen bölcsesség rejlik abban, hogy a létnek nem minden titka nyílik meg előttünk, nem válhatik az emberi önzés eszközévé, az ostobaság és a lelkiismeretlenség prédájává...". (Ardai – MNO)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

535 oldal

– 20 % kedvezménnyel megvásárolható a kiadóban

Varázstudomány I. – A rejtett világ

Kiadás éve: 
1998

"A legelemibb józan ész kényszerít a priori elismernünk, hogy vannak ismeretlen erők. Akkor hát miért jönnek indulatba sokan, ha mi ezernyi megfigyelésre és kísérletre támaszkodva, ismeretlen erőket állapítunk meg? - Ez a könyv éppen az okkult tényekkel foglalkozik, s tömegével fogunk még idézni olyanokat, amelyeknek tényvoltát semminő tudományosság sem utasíthatja el. Ahogyan Driesch írja: A tudós, aki az okkultizmus tényeit ignorálja, csak azt mutatja, hogy nem tudós, mert tudatlan."(Várkonyi Nándor)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

536 oldal

Az ötödik ember III.

Kiadás éve: 
1997

"Az ötödik emberben V. N. az emberiség ismert történetének útját tekinti át az események, a kultúrák változását irányító eszméken keresztül. Az „elsüllyedt kultúrák” tiszta, hogy úgy mondjuk aranykora után hogyan szőtte át éltető elemként – a civilizáció előretörésével, egyre csökkenőbb tendenciával – az ókor, közép- és újkor, valamint a ma emberét is az „aranykor”-ba való vágyódása."(Várkonyi Péter)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

524 oldal

Az ötödik ember II.

Kiadás éve: 
1996

"Várkonyi Nándor műve tanúságtétel a szellemi anatómia megőrzésének fontossága és lehetősége mellett: eszmediktátumokkal, sorsszerűnek, kivédhetetlennek tűnő politikai trendekkel fordul szembe. Könyvét olvasva le kell számolnunk a korunkra oly jellemtő történelmi nagyzolás illúziójával."(Vanyó László)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

534 oldal

Az ötödik ember I.

Kiadás éve: 
1995

"Tanulmány névmutatóval, függelékkel. Várkonyi Nándor e munkájában a keresztény ó- és középkor, a renaissance, a barokk kor, a felvilágosodás és a XIX. század eszméivel és nagy alakjaival foglalkozik. Egyedülállóan széles tudásanyag birtokában, személyes ítéleteit sem elhallgatva elemzi az emberiség gondolkodástörténetét egészen a XX. század hajnaláig."
(Sturm László)

B/5, keménytáblás, egészvászon kötés borítóval

399 oldal